David Maria Sassoli President of the European Parliament 


David Maria Sassoli

With the support of

With the high patronage of

With the patronage of

With the patronage of

in partnership  with